Java - używanie z linii komend

Opublikowane: 25/02/2015

w kategorii Zasoby.

Wstęp

Java po zainstalowaniu przy pomocy JDK jest samodzielnym środowiskiem programowania z którym możesz stworzyć całą aplikację bez żadnych dodatkowych narzędzi (poza jakimś porządnym edytorem tekstu). Niektóre poradniki przedstawiają pierwsze kroki z Javą przy pomocy konsolowych narzędzi dostępnych w JDK, poniżej przedstawiam pewne podstawowe informacje związane z tym tematem.

Jaka jest wersja twojej Javy JRE (runtime)?

Uruchom poniższą komendę w oknie konsoli:

java.exe -version

Powinno to wyświetlić coś w rodzaju poniższego komunikatu:

java version "1.8.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode)

gdzie "1.8.0_25" to numer wersji runtime (środowiska Javy w którym uruchamiasz programy).

Jeśli masz problemy z uruchomieniem tej komendy to znaczy że JRE nie jest zainstalowane lub nie jest dostępne na Twojej ścieżce wyszukiwań (PATH dla Windows/DOS).

Jaka jest wersja twojego Java JDK (kompilator, biblioteki)?

Uruchom poniższą komendę w oknie konsoli:

javac.exe -version

Powinno to wyświetlić coś w rodzaju poniższego komunikatu:

javac 1.7.0_13

gdzie "1.7.0_13" to numer wersji kompilatora.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem tej komendy to znaczy że JDK nie jest zainstalowane lub nie jest dostępne na Twojej ścieżce wyszukiwań (PATH dla Windows/DOS). Ta wersja powinna być taka sama jak dla JRE którego używasz (zobacz javac powyżej).

Narzędzia linii poleceń zawarte w JDK

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj